VÒNG BI BẠC ĐẠN CÀ NA

VÒNG BI BẠC ĐẠN CÀ NA – HOTLINE: 0918559817

Bạc đan NTN, Nhà máy được thành lập vào năm 1918 trải qua trên 100 năm hoạt động và phát triển NTN trở thành nhà máy hàng đầu cung cấp vòng bi, bạc đạn tại Nhật Bản, vào năm 1954 NTN đã trở thành nhà sản xuất công nghiệp Nhật Bản đầu tiên được trao giải thưởng Deming về sản phẩm đạt chất lượng

Từ năm 1950-1960 Vòng bi bạc đạn cà na nhật (NTN) đã mở rộng các nhà máy nhiều nước khác nhau ở Châu Âu. Đến nay vòng bi ntn có mặt hầu hết trên 50 Quốc gia, và trở thành nhà sản xuất Vòng bi bạc đạn lớn thứ 3 trên thế giới…

BẠC ĐẠN 22205EAD1, BẠC ĐẠN 22308EAD1, BẠC ĐẠN 21308EAD1, BẠC ĐẠN 23120EAD1,
BẠC ĐẠN 22206EAD1, BẠC ĐẠN 22309EAD1, BẠC ĐẠN 21309EAD1, BẠC ĐẠN 23122EAD1,
BẠC ĐẠN 22207EAD1, BẠC ĐẠN 22310EAD1, BẠC ĐẠN 21310EAD1, BẠC ĐẠN 23124EAD1,
BẠC ĐẠN 22208EAD1, BẠC ĐẠN 22311EAD1, BẠC ĐẠN 21311EAD1, BẠC ĐẠN 23126EAD1,
BẠC ĐẠN 22209EAD1, BẠC ĐẠN 22312EAD1, BẠC ĐẠN 21312EAD1, BẠC ĐẠN 23128EAD1,
BẠC ĐẠN 22210EAD1, BẠC ĐẠN 22313EAD1, BẠC ĐẠN 21313EAD1, BẠC ĐẠN 23130EAD1,
BẠC ĐẠN 22211EAD1, BẠC ĐẠN 22314EAD1, BẠC ĐẠN 21314EAD1, BẠC ĐẠN 23132EAD1,
BẠC ĐẠN 22212EAD1, BẠC ĐẠN 22315EAD1, BẠC ĐẠN 21315EAD1, BẠC ĐẠN 23022EAD1,
BẠC ĐẠN 22213EAD1, BẠC ĐẠN 22316EAD1, BẠC ĐẠN 21316EAD1, BẠC ĐẠN 23024EAD1,
BẠC ĐẠN 22214EAD1, BẠC ĐẠN 22317EAD1, BẠC ĐẠN 21317EAD1, BẠC ĐẠN 23026EAD1,
BẠC ĐẠN 22215EAD1, BẠC ĐẠN 22318EAD1, BẠC ĐẠN 21318EAD1, BẠC ĐẠN 23028EAD1,
BẠC ĐẠN 22216EAD1, BẠC ĐẠN 22319EAD1, BẠC ĐẠN 21319EAD1, BẠC ĐẠN 23030EAD1,
BẠC ĐẠN 22217EAD1, BẠC ĐẠN 22320EAD1, BẠC ĐẠN 21320EAD1, BẠC ĐẠN 23032EAD1,
BẠC ĐẠN 22218EAD1, BẠC ĐẠN 22322EAD1, BẠC ĐẠN 21321EAD1, BẠC ĐẠN 23034EAD1,
BẠC ĐẠN 22219EAD1, BẠC ĐẠN 22324EAD1, BẠC ĐẠN 21322EAD1, BẠC ĐẠN 23036EAD1,
BẠC ĐẠN 22220EAD1, BẠC ĐẠN 22326EAD1, BẠC ĐẠN 21324EAD1, BẠC ĐẠN 23038EAD1,
BẠC ĐẠN 22222EAD1, BẠC ĐẠN 22328EAD1, BẠC ĐẠN 21326EAD1, BẠC ĐẠN 23040EAD1,
BẠC ĐẠN 22224EAD1, BẠC ĐẠN 22330EAD1, BẠC ĐẠN 21328EAD1, BẠC ĐẠN 23042EAD1,
0918 55 9817